Voorwaarden Dr. Hauschka loyalty programma

Algemene voorwaarden Dr. Hauschka Members.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en/of het gebruik van de door Dr. Hauschka Benelux uitgegeven Dr. Hauschka loyaltyprogramma.

I. Het gebruik van het Dr. Hauschka loyalty programma

1. Het Dr. Hauschka loyalty programma lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Alle Dr. Hauschka loyalty programma klantgegevens zijn eigendom van Dr. Hauschka Benelux BV.
3. Als Dr. Hauschka loyalty programma Lidmaatschaphouder spaart u bij elke aankoop via de website van Dr. Hauschka Benelux BV (www.drhauschka.nl en/of www.drhauschka.be) punten.

II. Het sparen van punten

1. Met een geldig account spaart u voor elke volle euro (€ 1,-) 1 (één) punt.
2. De punten worden verstrekt op alle aankopen en worden berekend op basis van het netto betaalde bedrag.
3. U ontvangt alleen punten wanneer u uw account bij de aankoop overlegt.
4. Indien u aangekochte artikelen retourneert of ruilt, worden de verstrekte punten in mindering gebracht of aangepast. Bij retourneren of ruilen wordt uw puntensaldo aangepast aan het te ontvangen (vermindering) of extra te betalen(verhoging) EURO geldbedrag op basis van de in artikel II.1 genoemde ratio.
5. Dr. Hauschka Benelux BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het spaarsysteem en in het aantal punten dat per besteed bedrag wordt toegekend. Wijzigingen hebben ook betrekking op de punten die reeds gespaard zijn. Zie ook artikel V.

III. Het inwisselen van punten

1. U wordt regelmatig geïnformeerd over het saldo van uw punten.
2. Wanneer u voldoende punten heeft verzameld kunt u deze inwisselen voor producten. Op deze pagina ziet u welke producten u kunt inwisselen voor uw opgespaarde punten.

IV. Speciale aanbiedingen

Een accounthouder kan profiteren van speciale aanbiedingen van Dr. Hauschka Benelux BV. Deze aanbiedingen worden door Dr. Hauschka Benelux BV samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.

V.Wijzigingen

Dr. Hauschka Benelux BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en onder alle omstandigheden aanbiedingen in te trekken, aanbiedingen te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen. Dr. Hauschka Benelux BV behoudt zich tevens het recht voor om het aantal punten voor contante korting te wijzigen. Informatie omtrent wijzigingen vindt u op www.drhauschka.nl en/of www.drhauschka.be . De versie datum van het betreffende stuk geldt als ingangsdatum voor de wijziging. Aan het al dan niet bekend zijn met enige wijziging kan de Dr Hauschka accounthouder geen andere rechten ontlenen dan de rechten zoals hiervoor onder V genoemd.

VI. Gegevens van de Dr Hauschka accounthouder

1. De gegevens van de Dr Hauschka accounthouder zullen worden verwerkt in een persoonsregistratie. Uit deze persoonsregistratie zullen geen gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit in het kader van de uitgave, het gebruik en/of de verrekening van de Dr Hauschka accountnoodzakelijk is.
2. Adreswijzigingen en andere voor Dr. Hauschka Benelux BV van belang zijnde wijzigingen c.q. aanvullingen in verband met het gebruik van het Dr. Hauschka loyalty programma, dienen gemeld te worden aan Dr. Hauschka Benelux BV. U kunt ook een brief Dr. Hauschka Benelux BV sturen, onder vermelding van uw Dr. Hauschka debiteurennummer, naam en woonadres. Telefonisch doorgeven van wijzigingen is mogelijk, onder vermelding van uw Dr. Hauschka debiteurennummer, het oude adres en het nieuwe adres.
3. Als Dr Hauschka accounthouder krijgt u regelmatig informatie over aanbiedingen, producten en acties. Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Dr. Hauschka Benelux BV.
4. U hebt recht op inzage in uw gegevens. Een daartoe strekkend verzoek richt u schriftelijk of per email aan Dr. Hauschka Benelux BV middels info@drhauschka.nl of brief(kaart) aan Dr. Hauschka Benelux BV, Veerijn Stuartlaan 48, 2288EN Rijswijk.
5. De Dr Hauschka accounthouder is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de eigen actuele adresgegevens aan Dr. Hauschka Benelux BV en haar hiervan op de hoogte te brengen bij een naams- of adreswijziging.

VII. Aansprakelijkheid

Dr. Hauschka Benelux BV is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik - door u dan wel derden - van uw Dr Hauschka account, noch voor het frauduleus inwisselen van loyaltypunten en evenmin voor de gevolgen van vervanging van een zoekgeraakte, gestolen of beschadigde punten spaarcheque.

VIII. Geldigheid

Uw Dr Hauschka account is twee jaar geldig na uw laatste aankoop. Na het verstrijken van de betreffende termijn is uw Dr Hauschka account niet langer geldig tenzij Dr. Hauschka Benelux BV eenzijdig daar anders toe besluiten.

IX. Beëindiging deelname

1. U hebt het recht uw deelname aan het Dr. Hauschka loyalty programma op ieder moment te beëindigen.
2. U dient Dr. Hauschka Benelux BV van uw beëindiging schriftelijk op de hoogte te stellen BV middels info@drhauschka.nl of brief(kaart) aan Dr. Hauschka Benelux BV, Verrijn Stuartlaan 48, 2288EN Rijswijk
Uw gespaarde puntensaldo komt daarbij direct te vervallen.
3. Na opzegging is het Dr Hauschka account niet meer geldig, ongeacht de daarop vermelde geldigheidsduur.
4. Na beëindiging kunnen geen punten meer worden bij- of afgeschreven.

X. Beëindiging programma

Dr. Hauschka Benelux BV behoudt zich het recht voor het Dr. Hauschka loyalty programma stop te zetten. Informatie hieromtrent zal aan u kenbaar worden gemaakt op www.drhauschka.nl en/of www.drhauschka.be. Na aankondiging van beëindiging van het Dr. Hauschka loyalty programma hebt u nog drie (3) maanden de tijd loyaltypunten te sparen en reeds verstrekte punten in te wisselen.

XI. Diversen

1. Dr. Hauschka Benelux BV behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande algemene voorwaarden.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. Uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.