Algemene voorwaarden webshop

Contractvoorwaarden betreffende koopovereenkomsten die gesloten worden via het platform

tussen

 

Wala Nederland BV, Dorfstr. 1 73087 Bad Boll/Eckwälden, Tel. +49 7164 930-0, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Ulm onder HRB 530784, vertegenwoordigd door het management: Dr. Johannes Stellmann (voorzitter), Dr. Armin Dörr, Dr. Philip Lettmann, Prof. Dr. Florian Stintzing, btw- nummer: DE 811192546 - hierna „‘leverancier’“ -

 

en

 

de in §1 van het contract genoemde klant - hierna ‘klant’. -

 

§ 1 Toepasselijkheid, begripsomschrijvingen

(1) Voor de zakelijke relatie tussen de webshopaanbieder (hierna ‘leverancier’) en de klant (hierna ‘klant’) gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de besteller worden niet erkend, tenzij de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid.

(2) De klant is consument, voor zover het doel van de bestelde goederen en diensten niet overwegend kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is daarentegen een natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, die bij het sluiten van een overeenkomst in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit handelt.

 

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) De klant kan uit het assortiment van de leverancier Dr. Hauschka cosmetische producten kiezen en deze via de knop ‘Toevoegen aan winkelmandje’ verzamelen in een zogenaamd winkelmandje (maximaal 3 stuks per referentie). Via de knop ‘Afrekenen’ stelt hij een bindende aanvraag om de goederen die zich in het winkelmandje bevinden te kopen. Vóór het versturen van de bestelling kan de klant de gegevens op elk moment veranderen en inzien. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden, als de klant de algemene voorwaarden accepteert door op de toets ‘Met je bestelling ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en herroepingsvoorwaarden’ klikt en deze zo toevoegt aan zijn aanvraag.

(2) De leverancier stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging via mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt weergegeven en die de klant via de functie ‘Afdrukken’ kan printen. De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de leverancier de bestelling van de klant ontvangen heeft en betekent niet dat de overeenkomst geaccepteerd is. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de leverancier een verklaring van aanvaarding afgeeft, die met een aparte e- mail (verzendbevestiging) wordt verzonden. In deze e-mail of in een aparte e-mail, echter uiterlijk bij aflevering van de goederen, wordt de tekst van de overeenkomst (bestaande uit de bestelling, algemene voorwaarden en verzendbevestiging) door ons op een duurzame gegevensdrager (e-mail of afdruk op papier) naar de klant gestuurd (bevestiging van de overeenkomst). De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen met inachtneming van de gegevensbescherming.

(3) De sluiting van de overeenkomst gebeurt in het Duits.

 

§ 3 Levering, beschikbaarheid van de goederen

(1) Door ons aangegeven levertijden worden berekend vanaf het tijdstip van de verzendbevestiging, mits de koopprijs van tevoren is betaald (met uitzondering van koop op rekening). Voor zover er voor de betreffende goederen in onze onlineshop geen of geen afwijkende levertijd is aangegeven, bedraagt deze 3 werkdagen.

(2) Als er op het moment van de bestelling door de klant geen exemplaren van het door hem geselecteerde product beschikbaar zijn, dan informeert de leverancier de klant hierover onverwijld in de verzendbevestiging. Als het product niet meer leverbaar is, ziet de leverancier af van een verklaring van aanvaarding. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand.

(3) Als het door de klant in de bestelling geselecteerde product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, informeert de leverancier de klant hierover eveneens onverwijld in de verzendbevestiging.

(4) De volgende leveringsbeperkingen bestaan: De leverancier levert alleen aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in Duitsland hebben en een bezorgadres in Duitsland kunnen aangeven. De bestelling is beperkt tot voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden (maximaal 3 stuks per referentie).

 

§ 4 Eigendomsvoorbehoud.

Tot de volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van de leverancier

 

§ 5 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen die op de website van de leverancier zijn aangegeven, zijn inclusief de op dat moment geldige btw.

(2) De verzendkosten bedragen 3,95 euro. De leverancier bezorgt gratis aan de klant vanaf een bestelwaarde van 50,- euro.

(3) De bestelling wordt per post verzonden. De leverancier draagt het verzendingsrisico, als de klant een consument is.

(4) Bij herroeping draagt de leverancier de directe kosten van de retourzending. Een retourlabel is ingesloten in het pakket.

 

§ 6 Betalingsvoorwaarden

(1) De klant kan de betaling via iDEAL, bancontact of creditcard uitvoeren.

(2) De koopprijs is verschuldigd op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Als de vervaldatum van de betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant al door verzuiming van de datum in gebreke. In dit geval is de klant de leverancier boeterente verschuldigd ter hoogte van 5 procent boven de basisrente.

(3) De verplichting van de klant tot betaling van boeterente sluit de vordering van verdere vertragingsschade door de leverancier niet uit.

 

§ 7 Aansprakelijkheid voor gebreken, garantie

De leverancier is aansprakelijk voor gebreken volgens de geldende wettelijke voorschriften, met name §§ 434 e.v. BGB (Duits burgerlijk wetboek). Voor ondernemers is de garantietermijn 12 maanden voor door de leverancier geleverde artikelen.

 

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor schadeclaims van de klant voortvloeiende uit een schending van het leven, lichaam, gezondheid of betreffende de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), alsmede aansprakelijkheid voor andere schade als gevolg van plichtsverzuim door opzet of grove nalatigheid door de leverancier, zijn wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die vervuld moeten worden om het doel van de overeenkomst te bereiken.

(2) Bij de schending van essentiële contractuele verplichtingen is de leverancier uitsluitend aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade, indien deze niet door eenvoudige nalatigheid is veroorzaakt, tenzij het om schadeclaims van de klant gaat die voortvloeien uit een schending van het leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen uit punt 1 en 2 zijn ook van toepassing voor de wettelijke vertegenwoordigers en hulppersonen van de leverancier, indien vorderingen rechtstreeks bij hen worden ingediend.

(4) De aansprakelijkheidsbeperkingen uit punt 1 en 2 gelden niet voor zover de leverancier een gebrek bedrieglijk verzwegen heeft of een garantie gegeven heeft voor de gesteldheid der zaken. Hetzelfde geldt indien de leverancier en de klant een overeenkomst hebben getroffen over de gesteldheid der zaken. De bepalingen van de wet productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

 

§ 9 Instructies voor herroeping

(1) Consumenten hebben bij het sluiten van een verkoop op afstand principieel een wettelijk recht van herroeping, waarover de leverancier hierna in overeenstemming met de wettelijke voorschriften informeert. De uitzonderingen op het herroepingsrecht worden beschreven in punt (2). In punt (3) bevindt zich een modelformulier voor herroeping.

 

Modelformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

Aan:

Wala Nederland BV
Dr. Hauschka Shop
Dorfstraße 1

73087 Bad Boll/Eckwälden

Telefon: +49 (0)7164 930-0
Telefax: +49 (0)7164 930-297
E-Mail: shop@wala.de 

  • Bij deze herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst voor aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende diensten (*)
  • Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en)(alleen voor bericht op papier)
  • Datum (*)

Doorhalen wat niet van toepassing is

 

§ 10 Geschillencommissie, geschillenbeslechting

Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure (volgens het Duitse consumentengeschillenrecht VSBG) van een geschillencommissie.

De Europese commissie stelt een platform beschikbaar voor online-geschillenbeslechting (OS), dat u hier http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vindt.

 

§ § 11 Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen de leverancier en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht van toepassing. De wettelijke voorschriften voor de beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van de dwingende bepalingen in het bijzonder van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats als consument heeft, blijven onaangetast.

(2) Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en de leverancier de zetel van de leverancier.

(3) De overige delen van de overeenkomst blijven bindend ook als afzonderlijke punten niet rechtsgeldig zijn. De ongeldige punten worden vervangen door de wettelijke bepalingen, indien voorhanden. Indien dit een onredelijke last zou betekenen voor een contractpartij, wordt de overeenkomst in zijn geheel ongeldig.

 

(2) Over het modelformulier voor herroeping informeert de leverancier volgens de wettelijke regeling als volgt:

 

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde persoon die niet de transporteur is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, WALA Heilmittel GmbH, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, wat echter niet verplicht is.

Retouradres:

WALA Heilmittel GmbH
Dr. Hauschka Shop
Dorfstraße 1

73087 Bad Boll/Eckwälden

Telefon: +49 (0)7164 930-0
Telefax: +49 (0)7164 930-297
E-Mail: shop@wala.de 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die wij op dat moment van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat wij de mededeling over uw herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen, van ons terug. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt; in geen geval worden voor u kosten berekend die samenhangen met deze terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons geïnformeerd hebt over de herroeping van deze overeenkomst, naar ons terugsturen of aan ons overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan, als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de waren.

U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies terug te voeren is op een voor het testen van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen niet noodzakelijk gebruik.